X

Hibaüzenet

OK

Ügyfélszolgálat!

06-80-202-112

H-Cs: 9:00-16:00
P: 9:00-14:00

Adatkezelési tájékoztató


A Ringier Axel Springer magyarországi cégcsoportja körébe tartozó társaságok (Ringier Axel Springer Magyarország Kft, VINTON Kiadó Kft., Blikk Kft.) (a továbbiakban: Adatkezelő) ezúton teszi közzé a saját kiadásában megjelenő napilapok és más időszaki kiadványokhoz kapcsolódó, a szolgáltatási felételekről szóló Előfizetői Üzletszabályzatban meghatározott szolgáltatás (a továbbiakban: Szolgáltatás) keretében végzett adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást.


Az Adatkezelővel előfizetői szerződést kötő személyek (a továbbiakban: Előfizető) az előfizetői szerződés megkötése során a jelen Adatkezelési tájékoztatóban (a továbbiakban: Tájékoztató) foglalt valamennyi feltétel.


1.) AZ ADATKEZELŐ ADATAI


Az adatok kezelője a Ringier Axel Springer magyarországi cégcsoportja körébe tartozó társaságok:


Név: Ringier Axel Springer Magyarország Kft.
Székhelye: 1122 Budapest, Városmajor u. 11.
Képviseli: Kovács Tibor ügyvezető igazgató
Telefonszáma: 36-1-488-5700


Név: Blikk Kft.
Székhelye: 1122 Budapest, Városmajor u. 11.
Képviseli: Kovács Tibor ügyvezető igazgató
Telefonszáma: 36-1-488-5700


Név: VINTON Kiadó Kft.
Székhelye: 1122 Budapest, Városmajor u. 11.
Képviseli: Dr. Bayer József ügyvezető igazgató
Telefonszáma: 36-1-488-5700


Az adatkezelő elérhetősége:
Központi ügyintézési hely: 1122 Budapest, Városmajor u. 11.
e-mail cím: adatkezelo@ringieraxelspringer.hu


2.) A KEZELT ADATOK KÖRE


A Szolgáltatás megrendelése és teljesítése során


Annak érdekében, hogy az Előfizető a Szolgáltatást igénybe tudja venni, és az Adatkezelő a megrendelt Szolgáltatást teljesíteni tudja, a Szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódó megrendelés során a következő személyes adatok megadása lehetséges (a *-al jelölt adatok megadása kötelező):

 

 • megrendelő adati (vezetéknév, keresztnév, irányítószám, település, utca, házszám, telefon; email)*;

 • kézbesítési adatok, amennyiben eltér a megrendelő adataitól (vezetéknév, keresztnév, irányítószám, település, utca, házszám, telefon; e-mail)

Marketing megkeresés során

A Szolgáltatás megrendelése során az adatok megadásával az Előfizető hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő Szolgáltatásaival kapcsolatban előfizetési akcióról, promóciókról küldjön tájékoztatást részére levélben, telefonon, vagy elektronikus levél formájában az általa a Regisztráció során megadott elérhetőségeire. Ennek során az Adatkezelő a következő személyes adatokat használja fel:

 • megrendelő adati (vezetéknév, keresztnév, irányítószám, település, utca, házszám, telefon; email)

Panaszkezelés során

 • írásbeli panasz esetén:

  • név;

  • levelezési cím vagy elektronikus levelezési cím;

  • panasz tárgya és tartalma.

 • szóbeli panasz, illetve telefonon közölt szóbeli panasz esetén, amennyiben a panaszt azonnal nem sikerült orvosolni, Adatkezelő a Presstige előfizetői rendszerben rögzíti a panaszt, amely az alábbi adatokat tartalmazza:

  • ügyfélkód;

  • név;

  • kézbesítési cím;

  • panasz helye, ideje, módja, tárgya és tartalma;


Adatmegadásra kizárólag 18. életévüket betöltött személyek jogosultak.


3.) AZ ADATKEZELÉS CÉLJA ÉS IDŐTARTAMA


Adatkezelő a következő célokra használja fel az adatokat:

 

 • A Szolgáltatás megrendelése és teljesítése során: Az adatkezelés célja az Adatkezelő Szolgáltatásainak biztosítása, így az előfizetés céljából létrejött szerződés nyilvántartása és teljesítése, a megrendelt termékek kézbesítése, az előfizetéssel kapcsolatban az Előfizetőkkel történő kapcsolattartás;

 • Marketing megkeresés esetén: az Adatkezelő Szolgáltatásaival kapcsolatos ajánlatokról, promóciókról, előfizetői akciókról marketing megkeresés küldése az Előfizető által megadott elérhetőség(ek)re.

 • Panaszkezelés esetén: Az adatkezelés célja az Adatkezelőhöz szóban, telefonon, írásban és elektronikus levelezés útján érkező panaszok kezelése, visszakereshetősége céljából az Előfizető személyének, a panaszbejelentés pontos idejének és a panasz tartalmának, valamint az Adatkezelő panasszal kapcsolatos tájékoztatásának dokumentálása.


4.) AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA


A személyes adatok az adatkezelés céljának megszűnésével egyidejűleg, illetve az Előfizető kérésére haladéktalanul törlésre kerülnek, kivéve azon adatokat, amelyeket az Adatkezelő jogszabályi kötelezettség alapján a kötelező adatkezelést elrendelő jogszabályban meghatározott ideig megőrizni köteles.


Adatkezelő a Szolgáltatás megrendelése esetén a megrendelést követő 5 (öt) évig kezeli a Előfizető és az Adatkezelő között létrejött szerződésből eredő követelések és jogok érvényesítése érdekében az ehhez szükséges adatokat a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:22. § értelmében, továbbá az adatkezelőre vonatkozó megőrzési kötelezettség teljesítése érdekében a Számvitelről szóló C. törvény (a továbbiakban: Számviteli tv.) 169. §-a alapján az Adatkezelő az Előfizető számviteli bizonylaton szereplő nevét és lakcímét 8 évig, kizárólag a számviteli kötelezettség teljesítése céljából megőrzi.


Panaszkezelés esetén a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/B. § alapján a szóbeli panaszról készült jegyzőkönyvet, az írásbeli panaszt és arra adott választ az Adatkezelő 5 (öt) évig köteles megőrizni.


Marketing megkeresés esetén az Adatkezelő a személyes adatokat addig kezeli, amíg az Előfizető nem kéri az adatai törlését, illetve nem vonja vissza személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását.


5.) A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉNEK JOGALAPJA


A Marketing megkeresés esetén az Előfizetők hozzájárulnak, hogy az Adatkezelő a személyes adataikat a jelen Tájékoztatóban írtak szerint kezelje. A személyes adatok kezelése az Előfizető jelen tájékoztatás ismeretében adott önkéntes hozzájárulásán alapul.


A Szolgáltatás megrendelése és teljesítése során kezelt személyes adatok vonatkozásában az adatkezelés jogalapja az Előfizető és az Adatkezelő között létrejött előfizetői szerződés teljesítése a GDPR 6. cikk (1) b) pontja alapján, továbbá a kötelező adatkezelést elrendelő törvényi rendelkezés, vagyis a Számviteli tv. 169. §-a.


Az Előfizetők kizárólag saját személyes adataikat adhatják meg. Amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.


6.) A SZEMÉLYES ADATOK MEGISMERÉSÉRE JOGOSULTAK KÖRE, ADATFELDOLGOZÁS


A személyes adatok megismerésére az Adatkezelő, illetve az általa igénybevett Adatfeldolgozók a hatályos jogszabályok szerint jogosultak.


Az adatok feldolgozását az Adatkezelő megbízásából eljáró alábbi adatfeldolgozó végzi:

 

 • Magyar Posta Zrt. 1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6. Magyar Posta Zrt által a lapterjesztési szolgáltatásba bevont közreműködők listája megtalálható az alábbi elérhetőségen: https://www.posta.hu/static/internet/download/EASZF_I_Lapterjesztes_kozremukodok_listaja_20180101.pdf

 • Hungaropress Sajtóterjesztő Kft. 1097 Budapest, Táblás u. 39. (T-34 Harckocsi magazin, T34 Harckocsi gyűjtőmappa, Vasútmodellezés magazin, Vasútmodellezés gyűjtőmappa, M62 mozdony, M62 mozdony + irányítópult, Elektronikus vezérlőpult, The Dog sorozat esetében)


Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jövőben további adatfeldolgozót vonjon be az adatkezelésbe, amelyről a jelen Tájékoztató módosításával tájékoztatja a Előfizetőket.


Az Adatkezelő kifejezett jogszabályi rendelkezés hiányában csak az adott Előfizető kifejezett hozzájárulásával adja át harmadik személyeknek a személyes azonosítására alkalmas adatokat.


7.) AZ ELŐFIZETŐ JOGAI


Hozzáférés a személyes adatokhoz

Az Adatkezelő az Előfizető kérésére tájékoztatást ad arról, hogy személyes adataira vonatkozóan az Adatkezelő folytat-e adatkezelést, és amennyiben igen, hozzáférést ad számára a személyes adatokhoz, valamint tájékoztatja őt a következő információkról:

 • az adatkezelés célja(i);

 • az adatkezeléssel érintett személyes adatok fajtái;

 • az Előfizető személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapja és címzettje(i);

 • az adatkezelés tervezett időtartama;

 • az Előfizető jogai a személyes adatok helyesbítésével, törlésével és kezelésének korlátozásával, valamint a személyes adatok kezelése elleni tiltakozásával összefüggésben;

 • a Hatósághoz való fordulás lehetősége;

 • az adatok forrása;

 • a profilalkotással kapcsolatos lényeges információk;

 • az adatfeldolgozók nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.


Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát díjmentesen az Előfizető rendelkezésére bocsátja. Az Előfizető által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az Előfizető elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.


Adatkezelő köteles indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem benyújtásától számított egy hónapon belül, közérthető formában, az Előfizető kérelmére megadni a tájékoztatást. Előfizető a hozzáférés iránti kérelmét az 1. pontban meghatározott elérhetőségeken nyújthatja be.


Kezelt adatok helyesbítése


Az Előfizető kérelmezheti az Adatkezelőnél (az 1. pontban meghatározott elérhetőségeken) pontatlan személyes adatainak helyesbítését, illetve a hiányos adatok kiegészítését az adatkezelés céljának figyelembevételével. Adatkezelő a helyesbítést indokolatlan késedelem nélkül elvégzi.


Kezelt adatok törlése (az elfeledtetéshez való jog)


Az Előfizető kérelmezheti, hogy Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 

 1. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

 2. az Előfizető visszavonja hozzájárulását és az adatkezelésnek más jogalapja nincs;

 3. az Előfizető tiltakozik személyes adatai kezelése miatt;

 4. a személyes adatok kezelése jogellenesen történt;

 5. a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

 6. a személyes adatok hozzájáruláson alapuló gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások gyermekek részére történő kínálásával kapcsolatosan került sor.


Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta (harmadik személy számára elérhetővé tette) a személyes adatot, és azt a fentiekben foglaltak alapján törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével meg kell tennie az ésszerűen elvárható lépéseket, intézkedéseket annak érdekében, hogy tájékoztassa az érintett személyes adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az Előfizető kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.


A személyes adatokat nem kell törölni abban az esetben, amennyiben az adatkezelés szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

 • a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;

 • a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;

 • a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez fűződő jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy

 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.


Az Előfizető továbbá bármikor dönthet úgy, hogy az Adatkezelő a továbbiakban ne küldjön részére marketing megkeresésétt. Az Előfizető a marketing megkeresés fogadásához adott hozzájárulását bármikor ingyenesen, indokolás és korlátozás nélkül visszavonhatja az 1. pontban megadott elérhetőségeken (a pontos személyes adatait feltüntetve). Adatkezelő a leiratkozási kérelem kézhezvételét követően a leiratkozó Előfizető adatait haladéktalanul törli a direkt marketing adatbázisából és a Felhasználónak a továbbiakban marketing megkeresést nem küld, egyebekben az Előfizető által igénybe vett Szolgáltatások nyújtása érdekében továbbiakban is jogosult kezelni az Előfizető adatait.


Adatkezelés korlátozása


Az Előfizető jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő a személyes adatok helyesbítése vagy törlése helyett korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • az Előfizető vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

 • az adatkezelés jogellenes, és az Előfizető ellenzi az adatok törlését, és e helyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Előfizető igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

 • az Előfizető tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.


Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Előfizető hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.


Az Adatkezelő az Előfizetőt, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.


A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség


Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a személyes adatok helyesbítéséről, törléséről vagy az adatkezelés korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Előfizetőt kérésére az
adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.


Tiltakozáshoz való jog


Az Előfizető abban az esetben tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha az adatkezelés

 • közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;

 • az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.


Az Előfizető tiltakozása esetén az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Előfizető érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.


Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, a Előfizető jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen. Ha az Előfizető tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.


Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Előfizetőt a hozzáférés, helyesbítés, törlés, korlátozás, a tiltakozás, valamint az adathordozhatóság iránti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Előfizetőt. Ha az Előfizető elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.


Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Előfizető kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Előfizetőt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az Előfizető panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.


Az Előfizető kérelme esetén az információkat, a tájékoztatást és a kérelme alapján megtett intézkedést díjmentesen kell biztosítani. Ha az Előfizető kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre, az Adatkezelő ésszerű összegű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az Adatkezelőt terheli.


8.) ADATBIZTONSÁG


Az Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat az Előfizetők hozzájárulása alapján továbbítja vagy adja át, felhívja, hogy tegyenek eleget az adatbiztonság követelményének.


Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag Adatkezelő, valamint alkalmazottai, illetve az általa igénybe vett Adatfeldolgozó ismerheti meg, azokat Adatkezelő harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át.


Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói részére előírja.


Adatkezelő semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat, azaz olyan adatokat, amelyek faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre, valamint büntetett előéletre vonatkoznak.


9.) ADATVÉDELMI INCIDENSEK KEZELÉSE ÉS BEJELENTÉSE


Adatvédelmi incidensnek minősül minden olyan esemény, amely az Adatkezelő által kezelt, továbbított, tárolt vagy feldolgozott személyes adatokkal kapcsolatban a személyes adat jogellenes kezelését vagy feldolgozását, így különösen jogosulatlan vagy véletlen hozzáférését,
megváltoztatását, közlését, törlését, elvesztését vagy megsemmisítését, valamint véletlen megsemmisülését és sérülését eredményezi.


Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, köteles bejelenteni a NAIH részére az adatvédelmi incidenst, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítani tudja, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés 72 órán belül nem tehető meg, abban meg kell jelölni a késedelem okát, az előírt információkat pedig – további indokolatlan késedelem nélkül – részletekben is közölni lehet. A NAIH részére történő bejelentés legalább a következő információkat tartalmazza:

 

 • az adatvédelmi incidens jellege, az érintettek és a személyes adatok száma és kategóriája;

 • Adatkezelő neve, elérhetősége; az adatvédelmi incidensből származó, valószínűsíthető következmények;

 • a megtett vagy tervezett intézkedések az adatvédelmi incidens kezelésére, elhárítására, orvoslására.


Amennyiben az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár, az Adatkezelő az adatvédelmi incidens észlelését követő 72 órán belül tájékoztatja az érintetteket az adatvédelmi incidensről az Adatkezelő honlapján keresztül. A tájékoztatásnak legalább a jelen pontban meghatározott adatokat kell tartalmaznia.


Az adatvédelmi incidensekről az Adatkezelő az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintettek tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet. A nyilvántartás az alábbi adatokat tartalmazza:

 • az érintett személyes adatok köre;

 • az érintettek köre és száma;

 • az adatvédelmi incidens időpontja;

 • az adatvédelmi incidens körülményei, hatásai;

 • az adatvédelmi incidens elhárítására megtett intézkedések.

A nyilvántartásban szereplő adatokat Adatkezelő az adatvédelmi incidens észlelésétől számított 5 évig őrzi meg.

10.) JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK


Az Adatkezelő mindent elkövet, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelően történjék, amennyiben azonban az Előfizető úgy érzi, ennek nem felelt meg, lehetősége van írni az adatkezelo@ringieraxelspringer.hu e-mail címre, vagy a Ringier Axel Springer Magyarország Kft. 1122 Budapest, Városmajor u. 11 postai címre.


Amennyiben az Előfizető úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát, az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél

 • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; ugyfelszolgalat@naih.hu; www.naih.hu)

 • bíróságnál.


11.) EGYÉB RENDELKEZÉSEK


Jelen Tájékoztatóra a magyar jog, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelete (2016. április 27.) (GDPR) irányadó.


Budapest, 2019. szeptember 02.


Adatkezelő