X

Hibaüzenet

OK

Ügyfélszolgálat!

06-80-202-112

H-Cs: 9:00-16:00
P: 9:00-14:00

Általános Értékesítési Szabályzat

 

A Ringier Axel Springer Media AG magyarországi cégcsoportjába tartozó gazdasági társaságok

általános értékesítési szabályzata a saját kiadásukban megjelenő kiadványok, napilapok és más időszaki, illetve egyedi kiadványok, továbbá termékek előfizetői, illetve megrendelői részére nyújtott szolgáltatási feltételekről

 

 

Tartalomjegyzék

1        Bevezető. 3

1.1    Általános rendelkezések. 3

1.2    Fogalom-meghatározások. 3

2        Szolgáltatóval létrejött jogviszonyok (előfizetői és megrendelői jogviszony) 4

2.1    A Szolgáltatás tartalma. 5

2.2    A Szolgáltató és az Előfizető közötti jogviszony létrejötte, módosítása, szüneteltetése, megszűnése. 5

2.3    A Szolgáltató és a Megrendelő közötti megrendelői jogviszony létrejötte, módosítása, megszűnése. 9

2.4    Az előfizetett, illetve megrendelt Kiadványok és Termékek kézbesítése. 10

3        Díjfizetés. 10

3.1    Előfizetési, illetve Megrendelési Díjak elfogadása, beszedése. 10

3.2    Előfizetések (részben automatikus) meghosszabbítása - kérjük figyelmesen olvassa el! 11

3.3    Előfizetési akciók. 11

4        Egyéb rendelkezések. 11

4.1    Reklamáció, panasz kezelése. 11

4.2    Előfizetők/Megrendelők adatbázisának karbantartása, védelme. 13

4.3    Személyes adatok kezelése. 13

5        Záró rendelkezések. 14

 

 

 

1 Bevezető

 

Jelen általános értékesítési szabályzat (továbbiakban: az „Értékesítési Szabályzat”) az itt felsorolt, a Ringier Axel Springer Media AG magyarországi cégcsoportjába tartozó társaságok (a továbbiakban a társaságok együttesen: a „Kiadó” vagy a „Szolgáltató”) saját kiadásában megjelenő kiadványok, napilapok és más időszaki, illetve egyedi kiadványok, termékek előfizetése, értékesítése módját és terjesztését határozza meg.

 

1.1 Általános rendelkezések

 

A Ringier Axel Springer Media AG magyarországi cégcsoportjának tagjai:

 

 • Ringier Axel Springer Magyarország Kft. (székhely: 1122 Budapest, Városmajor u. 11.; cégjegyzékszám: Cg. 01-09-061743),
 • Blikk Kft. (székhely: 1122 Budapest, Városmajor utca 12-14.; cégjegyzékszám: Cg. 01-09-187043),
 • Ringier Axel Springer Hírszolgálat Kft. (székhely: 1122 Budapest, Városmajor utca 11.; cégjegyzékszám: Cg. 01-09-198087),
 • RAS-NYOMDA Nyomdaipari Kft. (székhely: 6000 Kecskemét, Mindszenti krt. 63., cégjegyzékszám: Cg. 03-09-113878).

 

A VINTON Kiadó Kft. (székhely: 1122 Budapest, Városmajor u. 11.; cégjegyzékszám: Cg. 11-09-001416) a jelen Értékesítési Szabályzat és az Előfizetőkkel, Megrendelőkkel létrejövő jogviszony(ok) szempontjából a Ringier Axel Springer Media AG magyarországi cégcsoportjának tagjaival esik egy tekintet alá.

 

A Ringier Axel Springer Media AG a magyarországi cégcsoportjába tartozó társaságok magatartásáért, továbbá az egyes, a cégcsoportba tartozó társaságok egymás magatartásáért nem felelnek, nem állnak helyt, egyetemlegesség nem áll fenn, az egyes társaságok által nyújtott szolgáltatások osztott szolgáltatásnak minősülnek.

 

A Kiadó a jelen Értékesítési Szabályzatot mindenki számára elérhetően közzéteszi nyomtatott formában a Kiadó ügyfélszolgálati irodájában (1122 Budapest, Városmajor u. 11.), valamint elektronikus formában a   www.lapot.hu/aszf honlapon (továbbiakban: a „Weboldal”).

 

Az Értékesítési Szabályzat módosítását a Kiadó a változás hatálybalépését megelőző 15 nappal nyilvánosságra hozza és a változásról szóló értesítést a fenti helyeken megfelelően közzéteszi.

 

Jelen Értékesítési Szabályzat a lent rögzített időponttól határozatlan ideig van hatályban.

 

1.2 Fogalom-meghatározások

 

Előfizető

Az a természetes személy, jogi személy vagy polgári jogi jogalanyisággal felruházott nem jogi személy szervezet, aki a Kiadó nyomtatott sajtótermékeit, kiadványát/-ait (továbbiakban együtt: a „Kiadvány(ok)”) megrendelte és akivel az Előfizetői jogviszony létrejött.

 

Megrendelő

Az a természetes személy, jogi személy vagy polgári jogi jogalanyisággal felruházott nem jogi személy szervezet, aki a Kiadó által értékesített, a Kiadó Kiadványa(i)n túli további egyedi kiadványa(i)t, terméké(i)t (továbbiakban együtt: a „Termék(ek)”) megrendelte és akivel a szolgáltatási jogviszony létrejött.

 

Kiadó vagy Szolgáltató

A Ringier Axel Springer Media AG magyarországi cégcsoportjának 1.1. pontban felsorolt valamely tagja, aki az Előfizetővel, illetve Megrendelővel létrejövő előfizetői, illetve szolgáltatási (megrendelési) jogviszony keretében a Kiadvány(ok)at illetve Termékeket ellenérték fejében – alvállalkozó igénybevételével – az előfizetői, illetve megrendelői Kézbesítési Címre szállítja (kézbesítés), és azok tulajdonjogát az Előfizetőre, Megrendelőre, illetve az általuk meghatározott más személyre (címzett) átruházza.

 

Előfizetés

Az előfizetői jogviszonyt létrehozó, az Előfizető által a Kiadó valamely Kiadványára vonatkozóan leadott, a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges minimális adatokat tartalmazó, határozatlan idejű szerződéses jogviszony, amelynek tárgya a Kiadványoknak az Előfizető vagy az Előfizető által meghatározott más személy (címzett) részére történő kézbesítése, a Kiadványok tulajdonjogának az Előfizetőre, illetve az Előfizető által meghatározott más személy (címzett) részére történő átruházása.

 

Előfizetési Díj

A nyilvánosan közzétett, mindenkor érvényes díj, melyet az Előfizető a Szolgáltató részére az előfizetési időszakban előzetesen megfizet az előfizetői szolgáltatás igénybevételéért, a Kiadvány(ok) Kézbesítési Címre történő szállításának (kézbesítés) és tulajdonjogának Előfizetőre történő átruházása ellenértékeként.

 

Megrendelés

A Megrendelő által a Kiadó valamely Termékére vonatkozóan leadott, a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges minimális adatokat tartalmazó szerződéses jogviszony, amelynek tárgya a megrendelt Termékeknek a Megrendelő vagy a Megrendelő által meghatározott más személy (címzett) részére történő kézbesítése, a Termékek tulajdonjogának a Megrendelőre, illetve a Megrendelő által meghatározott más személy (címzett) részére történő átruházása.

 

Megrendelési Díj

A nyilvánosan közzétett, adott Termék(ek) díja, ára, amelyet a Megrendelő a Szolgáltató részére előzetesen megfizet a Termék(ek) Kézbesítési Címre történő szállításának (kézbesítés) és tulajdonjogának Megrendelőre történő átruházása ellenértékeként.

 

Kézbesítési Cím

Az a név és címadat, ahová az Előfizetés, illetve Megrendelés teljesítéseként a Kiadvány(oka)t, illetve Termék(ek)et a Szolgáltató kézbesíteni, leszállítani köteles. Egy Előfizető, illetve Megrendelő előfizetheti, illetve megrendelheti a Kiadvány(oka)t, illetve Termék(ek)et több Kézbesítési Címre is.

 

Közreműködők és terjesztő hálózat

A Kiadó a saját kiadásában megjelenő Kiadványok terjesztését, előfizetői kiszállítását, valamint az a Termékek Kézbesítési Címre történő kiszállítását, az Előfizetés, illetve Megrendelés teljesítését az 1. sz. mellékletben meghatározott közreműködők és terjesztő hálózat igénybevételével végzi.

 

2 A Szolgáltatóval létrejött jogviszonyok (előfizetői és megrendelői jogviszony)

 

A Weboldalon elérhető Előfizetések és Megrendelések Weboldalon keresztül történő igénybevétele előzetes regisztráció után, illetve bizonyos Weboldal esetén előzetes regisztráció nélkül lehetséges. A sikeres regisztrációról értesítő e-mail üzenet kerül kiküldésre a regisztráció során megadott e-mail címre.

 

A Weboldalon feltüntetett információk a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései alapján ajánlattételi felhívásnak és nem szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak minősülnek, így a Weboldalon elektronikus úton történő Megrendelés esetén az Előfizető, illetve a Megrendelő minősül ajánlattevőnek. Az Előfizető, illetve a Megrendelő a Weboldalon keresztül történő Előfizetésének/Megrendelésének elküldésével tudomásul veszi és elfogadja jelen Értékesítési Szabályzatot és az azokban hivatkozott további dokumentumok rendelkezéseit, így különösen, de nem kizárólagosan az Adatkezelési Tájékoztatót. Az Adatkezelési Tájékoztató elérhetősége: www.lapot.hu/adatkezelesi_tajekoztato. Az Előfizető, illetve a Megrendelő az Előfizetésének/Megrendelésének elküldésével kijelenti, hogy az Adatkezelési Tájékoztatót előzetesen megismerte, az abban foglaltakat megértette, elfogadta és magára nézve kötelezőnek tekinti.

 

2.1 A Szolgáltatás tartalma

 

A Kiadó az Előfizetés, illetve Megrendelés alapján az Előfizetési Díjak, illetve a Megrendelési Díjak előre történő megfizetése ellenében a Kiadványokat előfizetéses terjesztésben, míg a Termékeket Megrendelés esetén a Kézbesítési Címre kiszállítja és azok tulajdonjogát posta- vagy egyéb gyűjtőládába történő, illetve személyes birtokbaadással az Előfizetőre, illetve Megrendelőre átruházza.

 

A Kiadó jelen Értékesítési Szabályzat szerinti tevékenysége az alábbiakra kiterjed:

 

 • új Előfizetések és Megrendelések ajánlására,
 • új Előfizetések, illetve Megrendelések elfogadására,
 • Előfizetési-, illetve Megrendelési Díjak beszedésére,
 • előfizetői-, illetve megrendelői adatok nyilvántartására,
 • egyéb direktmarketing tevékenységre,
 • Kiadvány(ok) és Termék(ek) saját vagy Közreműködők és terjesztési hálózat igénybevételével történő kiszállítása, terjesztése,
 • az előfizetői, illetve megrendelői bejelentések, észrevételek, panaszok kezelésére.

 

A Kiadó és az Előfizető, illetve Megrendelő közötti előfizetői, illetve megrendelői jogviszony létrejöttéhez a Kiadó nyilvánosan közzétett ajánlatának Előfizető, illetve Megrendelő általi elfogadása, azaz az előfizetői, illetve megrendelési nyilatkozat szabályos leadása szükséges. Az első Előfizetési Díj megfizetésétől folytatólagos az Előfizetés és az előfizetői jogviszony mindaddig, amíg az Előfizető azt írásban, vagy az általa korábban megadott e-mailcímről küldött e-maillel, vagy a megadott elérhetőségeken személyesen le nem mondja, vagy amíg az első ki nem egyenlített előfizetési számlája keletkezik.

 

2.2A Szolgáltató és az Előfizető közötti jogviszony létrejötte, módosítása, szüneteltetése, megszűnése

 

Az Előfizetés létrejötte

 

A Kiadó és az Előfizető közötti előfizetői jogviszony létrejöttéhez a Kiadó nyilvánosan közzétett ajánlatának Előfizető általi elfogadása, azaz az Előfizetés adott Kiadványra történő leadása, rendelése szükséges. A Kiadó az Előfizető rendelését akkor teljesíti, ha az Előfizető az Előfizetési Díjat számla ellenében előre teljesítette, és az előfizetett Kiadványok vonatkozásában (folyamatosan) előre teljesíti. A számlát a Kiadó vagy közreműködője (kézbesítő, előfizetés szervező) jogosult kiállítani a Kiadó mint jogosult, és az Előfizető mint kötelezett nevére. Az Előfizető a számlát és az annak teljesítését igazoló okiratot/bizonylatot az Előfizetés időtartama alatt köteles megőrizni.

 

Az Előfizetéshez szükséges adatok

 

Egyéni Előfizetés esetében: megrendelő neve, számlázási cím, Kézbesítési Cím (település, utca, házszám, emelet, ajtó, irányítószám), telefonszám, e-mail cím, fizetés módja, díjfizetés gyakorisága.

Közületi Előfizetés esetén: megrendelő neve, számlázási cím, Kézbesítési Cím (település, utca, házszám, emelet, ajtó, irányítószám), levelezési cím, telefonszám, e-mail cím, adószám, bankszámlaszám, díjfizetés gyakorisága.

 

Az Előfizetés módjai

 

 • személyesen a Kiadó ügyfélszolgálati irodájában (1122 Budapest, Városmajor u. 11. fsz. H-Cs: 09.00-16.00, P: 09.00-14.00]),
 • e-mailen a Kiadó ügyfélszolgálatának e-mail címén (ugyfelszolgalat@ras.hu),
 • telefonon a Kiadó ügyfélszolgálatának telefonszámán (+36 80 202 112),
 • levélben a Kiadó postacímén (1122 Budapest, Városnajor u. 11.]),
 • Interneten keresztül a Kiadó honlapjain (www.lapot.hu).

 

Az Előfizetés módosítása

 

A Kiadó és Előfizető között létrejött előfizetői jogviszony módosítására az alábbi esetekben kerülhet sor:

 • Előfizető adataiban (név, cím stb.) történő változás esetén,
 • Előfizetés adataiban (árváltozás, fizetési mód, periodika stb.) történő változás esetén.

 

Az Előfizető adatainak változása esetén:

 

 • nevében, vagy címében történő változást írásban vagy a korábban megadott e-mailcímről küldött e-maillel meg kell küldje 15 munkanappal a változást megelőzően,
 • ideiglenes vagy végleges címváltozás esetében az előfizetett/megrendelt Kiadvány(ok), utánküldési igényét írásban vagy a korábban megadott e-mailcímről küldött e-maillel, a változást megelőzően 15 munkanappal előbb kell jelezni.

 

A Kiadó az Előfizetés lemondását, a díjvisszatérítési kérelmet csak írásban vagy az Előfizető által korábban megadott e-mailcímről küldött e-maillel fogadja el. A Kiadó az egyes Kiadványok Előfizetési Díjait jogosult egyoldalúan módosítani.

 

Az Előfizetési Díjak megállapítása, változása esetén:

 

 • az Előfizetési Díjakat a Kiadó állapítja meg,
 • az Előfizetési Díjakat közzéteszi:

 

 • a www.lapot.hu weboldalon, illetve
 • a Kiadványok Előfizetésére vonatkozó akciós felhívásokon.

 

 

A Kiadó a Kiadványok Előfizetési Díjainak évközi változtatási jogát fenntartja.

 

Az Előfizetési Díjak változása esetén a Kiadó:

 

 • az Előfizetők részére tájékoztatást ad a közreműködő terjesztőhálózatok útján,
 • közzéteszi a www.lapot.hu weboldalon,
 • Előfizetési Díj emelése esetén a már kiegyenlített díjakra a változást nem érvényesíti, a díjkülönbözetet nem szedi be az Előrefizetőktől,
 • Előfizetési Díj csökkenése esetén, amennyiben az Előfizető másként nem rendelkezik, Kiadó a következő időszak Előfizetési Díjába a különbözetet beszámítja. Az Előfizető írásos kérelmére a különbözetet a Kiadó az Előfizetőnek visszafizeti.

 

A periodika módosítása esetén:

 

Periodika módosítását az Előfizető írásban vagy a korábban megadott e-mailcímről küldött e-maillel jelzi a számla kiállítását megelőző hó utolsó munkanapjáig.

 

A Kiadó mindenkor fenntartja magának a jogot, hogy az előfizetett Kiadványok periodikáját megváltoztassa és/vagy a Kiadványokból összevont példányt adjon ki. Ezen változások az Előfizetés idejét, díját nem érintik.

 

A példányszám módosítás esetén:

 

Példányszám módosítása esetén a növekedést, vagy csökkenést az Előfizető írásban vagy a korábban megadott e-mailcímről küldött e-maillel jelzi, a számla kiállítását megelőző hó utolsó munkanapjáig.

 

A kézbesítés körülményeivel kapcsolatban:

 

Olyan levélszekrény kialakítása a Kézbesítési Címen, amely alkalmas a megrendelt Kiadvány(ok) biztonságos és sérülésmentes elhelyezésére oly módon, hogy ahhoz jogosulatlan személy ne férjen hozzá.

 

Biztonságos levélszekrény hiányában a terjesztett Kiadványok kézbesíthetetlenségéből eredő károkért Szolgáltató felelősséget nem vállal. A fenti felelősség kizárást az Előfizető tudomásul veszi és elfogadja.

 

Az Előfizetések felvétele, meghosszabbítása

 

Az Előfizetés legrövidebb időtartama közvetlenül a Kiadótól való megrendelés esetén:

 

 • napilap esetén 1 hónap,
 • időszaki Kiadványok, heti- és kétheti lapok esetén 3 hónap, ritkábban megjelenő Kiadványok esetén 6 hónap.

Új Előfizetés esetén az előfizetési időszak napilap esetében kezdődhet tört hónappal és legalább egy plusz egész hónap hosszúnak kell lennie. Ebben az esetben a tört hónapra jutó Előfizetési Díj a Kiadvány árus árával egyezik meg. Időszaki Kiadvány esetében az előfizetési időszak naptári hó elejével kezdődik.

 

A Szolgáltató a számlát legkésőbb a tárgyidőszak előtti hónap 15-ig kiállítja, és eljuttatja az Előfizetőhöz.

 

Az előfizetői jogviszony megszűnése

 

A Kiadó és Előfizető között létrejött előfizetői jogviszony az alábbi esetekben szűnik meg:

 

 • ha az Előfizető az Előfizetését személyesen, írásban vagy az Előfizető által korábban megadott e-mailcímről küldött e-maillel lemondja, 30 napos felmondási határidővel,
 • ha az Előfizető a Kiadvány esedékes Előfizetési Díját határidőn belül nem egyenlíti ki,
 • az Előfizető halálával, amennyiben az a Kiadó felé bejelentésre kerül, az utolsó előfizetett Kiadvány kézbesítésével,
 • a közületi Előfizető jogutód nélküli megszűnésével, illetve ha a jogutód közület a Kiadvány Előfizetésre nem tart igényt, és azt írásban vagy az Előfizető által korábban megadott e-mailcímről küldött e-maillel, 30 napos felmondási határidővel lemondja,
 • az adott Kiadvány terjesztésből történt kivonásával, vagy
 • a Kiadó jogutód nélküli megszűnésével.

 

Az Előfizető a lemondást írásban vagy a korábban megadott e-mailcímről küldött e-maillel kell jelezze tárgyhót megelőző hó utolsó munkanapjáig és a fennmaradó befizetett összegről rendelkeznie szükséges.

 

A Kiadó csak teljes hónap Előfizetési Díjat utal vissza, kivétel a haláleset - ebben az esetben a hóközi díjat is visszafizeti. A fentieket az Előfizető tudomásul veszi és elfogadja.

 

2.3 A Szolgáltató és a Megrendelő közötti megrendelői jogviszony létrejötte, módosítása, megszűnése

 

A Megrendelés létrejötte

 

A Kiadó és a Megrendelő közötti megrendelői jogviszony létrejöttéhez a Kiadó publikus ajánlatának Megrendelő általi elfogadása, azaz a Megrendelés adott Termékre történő leadása, megrendelése szükséges. A Kiadó a Megrendelő Megrendelését akkor teljesíti, ha a Megrendelő a Megrendelési Díjat számla ellenében előre teljesítette. A számlát a Kiadó vagy közreműködője (kézbesítő, előfizetés szervező) jogosult kiállítani a Kiadó mint jogosult, és a Megrendelő mint kötelezett nevére. A Megrendelő a számlát és az annak teljesítését igazoló okiratot/bizonylatot a megrendelői jogviszony fennállta, illetve a termék jótállási ideje alatt köteles megőrizni.

 

A Megrendeléshez szükséges adatok

 

Egyéni Megrendelés esetében: megrendelő neve, számlázási cím, Kézbesítési Cím (település, utca, házszám, emelet, ajtó, irányítószám), telefonszám, e-mail cím, fizetés módja.

Közületi megrendelés esetében: megrendelő neve, számlázási cím, Kézbesítési Cím (település, utca, házszám, emelet, ajtó, irányítószám), levelezési cím, telefonszám, e-mail cím, adószám, bankszámlaszám, díjfizetés módja.

 

A Megrendelés módjai

 

 • személyesen a Kiadó ügyfélszolgálati irodájában (1122 Budapest, Városmajor u. 11. H-CS: 09.00-16.00, P: 09.00-14.00),
 • e-mailen a Kiadó ügyfélszolgálatának e-mail címén (ugyfelszolgalat@ras.hu),
 • telefonon a Kiadó ügyfélszolgálatának telefonszámán (+36 80 202 112),
 • levélben a Kiadó postacímén (1122 Budapest, Városmajor u. 11.),
 • Interneten keresztül a Kiadó honlapján (www.lapot.hu).

 

A Megrendelés módosítása

 

A Kiadó és Megrendelő között létrejött megrendelői jogviszony módosítására az alábbi esetekben kerülhet sor:

 

 • a Megrendelő adataiban (név, cím stb.) történő változás esetén,
 • a Megrendelés adataiban (pl. fizetési mód) történő változás esetén.

 

A Megrendelő adatainak változása esetén:

 

 • nevében, vagy címében történő változást írásban vagy a korábban megadott e-mailcímről küldött e-maillel meg kell küldje 15 munkanappal a változást megelőzően,
 • ideiglenes vagy végleges címváltozás esetében az előfizetett/megrendelt Termék(ek) utánküldési igényét írásban vagy a korábban megadott e-mailcímről küldött e-maillel, a változást megelőzően 15 munkanappal előbb kell jelezni.

 

A Szolgáltató a Megrendelés módosítását csak írásban vagy a Megrendelő által korábban megadott e-mailcímről küldött e-maillel fogadja el.

 

A megrendelői jogviszony megszűnése

 

A Kiadó és Megrendelő közötti megrendelői jogviszony a Megrendelési Díj Megrendelő általi maradéktalanul megfizetésével, valamint a Megrendelés tárgyának a Megrendelő Kézbesítési Címére történő kézbesítésével szűnik meg.

 

2.4 Az előfizetett, illetve megrendelt Kiadványok és Termékek kézbesítése

 

A Kiadó a kifizetett Kiadványokat és Termékeket közvetlenül vagy közreműködő terjesztő hálózat(ok)on keresztül juttatja el az Előfizető, illetve Megrendelő által megadott Kézbesítési Címre.

 

A kézbesítés helye

 

Az Előfizető, illetve a Megrendelő Kézbesítési Címe, illetve az ott megjelölt helyen felszerelt olyan levélszekrény, amely alkalmas a megrendelt Kiadvány(ok), illetve Termék(ek) biztonságos és sérülésmentes elhelyezésére oly módon, hogy ahhoz jogosulatlan személy ne férjen hozzá.

 

A kézbesítési határidők

 

A kézbesítési határidők a Közreműködők és terjesztési hálózat képességei függvényében változ(hat)nak, napilapok esetében reggel 8.00 óráig, de legkésőbb tárgynapon, míg időszaki Kiadványok esetében a megjelenés napján.

 

A Kiadó kizárja felelősségét a megrendeléskor közzétett kézbesítési határidő be nem tartásáért, amennyiben annak oka vis major. A felelősség kizárást az Előfizető, illetve a Megrendelő tudomásul veszi és elfogadja.

 

Bejelentések, észrevételek, információ kérés kezelése

 

Az Előfizetéssel, illetve a Megrendeléssel kapcsolatban felmerült bármilyen észrevételt, kérést, bejelentést az Előfizető, illetve a Megrendelő teheti meg a Kiadó felé. Ennek lehetőségei: személyesen vagy telefonon, valamint levélben vagy e-mailben.

 

3Díjfizetés

 

3.1 Az Előfizetési, illetve Megrendelési Díjak elfogadása, beszedése

 

Az Előfizetési, illetve Megrendelési díjakat a Kiadó vagy közreműködője szedi be, amely beszedés az alábbi módon történhet:

 

 • készpénz-átutalási megbízással (csekk),
 • pénzintézet által üzemeltetett internetes fizetési oldalon (tranzakciós oldalon) keresztül a tranzakciós oldal által elfogadott bankkártyák segítségével,
 • bankszámláról történő átutalással
 • rendezvényeken készpénzben, készpénzfizetési számlatömbön,
 • vagy kiadó ügyfélszolgálatán készpénzben.

 

Amennyiben Előfizető az Előfizetést le nem mondja, a Kiadó a tárgyhót megelőző hónap 25. napjáig a következő időszakra szóló Előfizetési Díjakat beszedi.

 

3.2 Az Előfizetések (részben automatikus) meghosszabbítása - kérjük figyelmesen olvassa el!

 

A Weboldalon keresztül történt Előfizetés esetén az Előfizetési Díjjal rendezett időszak lejárta előtt egy hónappal a Kiadó automatikusan hosszabbító csekket vagy átutalásos számlát küld a megadott számlázási címre, elektronikus számla esetén a megadott e-mail címre. Amennyiben a számlán feltüntetett határidőig az Előfizetési Díj kiegyenlítésre kerül, a Kiadó az Előfizető rendelését tovább teljesíti a hosszabbító számlán feltüntetett időtartamban és az előfizetett Kiadványok folyamatosan kézbesítésre kerülnek. Késedelmes befizetés esetén a lapszámok kézbesítése nem folytonos, a kézbesítés az Előfizetési díj Kiadóhoz történő beérkezése után, legkésőbb a következő hónap elsejétől folytatódik.

 

Bankkártyával történt Előfizetés esetén az Előfizetési Díjjal rendezett időszak lejártakor az Előfizetés fizetési módja automatikusan banki átutalásos fizetési módra változik.

 

 

3.3Az előfizetési akciók

 

A Kiadó saját hatáskörében eljárva dönti el az akciókat, amelyet nyilvánosan meghirdethet Kiadványaiban, szórólapokon, mutációs példányokban, egyéb médiumokon keresztül és/vagy az Interneten.

 

Az akciók Kiadványonként és Termékenként eltérőek lehetnek.

 

A Kiadó a Weboldalon meghirdetett kedvezményeket kizárólag a készlet erejéig és/vagy az akció időtartamára biztosítja.

 

Előfizetési díjkedvezmények

 

Díjkedvezménynek minősül a díjból adott kedvezmény.

Előfizetési díjkedvezményeket a Szolgáltató adhat, melynek mértéke eltérő. A díjkedvezmény esetei: periodika- és fizetési mód kedvezmény, kiadványcsomag (kiadó több Kiadványának, Termékének egyidejű megrendelése estén), ajánlati kedvezmény.

 

4Egyéb rendelkezések

 

4.1 Reklamáció, panasz kezelése

 

A Kiadó az Előfizetőkkel, illetve Megrendelőkkel való kapcsolattartásra és a reklamációk, panaszok kezelésére, ügyintézésére ügyfélszolgálatot tart fenn. A reklamáló/panaszos a reklamáció/panasz kivizsgálása érdekében köteles megadni az Előfizetés, illetve Megrendelés azonosításához szükséges, az ügyfélszolgálat által kért adatokat (Előfizető, illetve Megrendelő neve, címe, a Kiadvány, illetve Termék megjelölése, előfizetési időszak, vagy előfizető kódja, számlaszám).

 

Amennyiben a kiszállított Kiadvány vagy Termék hibás vagy a kézbesítése nem történt meg, akkor a pótlási vagy díj visszatérítési igényének jelzésére személyesen vagy írásban vagy a korábban megadott e-mailcímről küldött e-maillel a 2. sz. mellékletben feltüntetett helyeken kerülhet sor: napilapok esetében a tervezett kézbesítést követő 2 munkanapon, heti/kétheti kiadványok esetében 5 munkanapon, havi vagy ritkábban megjelenő kiadványok esetén 10 munkanapon belül.

 

Az Előfizetéssel, illetve Megrendeléssel kapcsolatban felmerült bármilyen észrevételt, panaszt (kiadvány vagy Termék színvonala, kézbesítés színvonala, Kiadvány vagy Termék kézbesítésének elmaradása stb.) jelezni személyesen, írásban vagy az Előfizető által korábban megadott e-mailcímről küldött e-mail útján lehet. Az Előfizető együttműködésével hozzájárul a Kiadványok és Termékek minőségi javításához, a szolgáltatás színvonalasabb ellátásához.

 

Amennyiben a Kiadó ügyfélszolgálatához panaszbejelentés vagy reklamáció érkezik, akkor a Kiadó a panaszt/reklamációt a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kezeli és az alábbiak szerint jár el:

 

A szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, szükség szerint orvosolja. A panasz/reklamáció kezelés módját előzetesen ismerteti, ahhoz az előzetes hozzájárulást beszerzi. Ha a panaszos/reklamáló a panasz/reklamáció kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Kiadó a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát a panaszosnak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg, de legkésőbb 30 napon belül megküldi. A telefonon közölt panaszt a Kiadó egyedi azonosítószámmal látja el.

 

A panaszról/reklamációról felvett adatok a Presstige előfizetői rendszerben kerülnek rögzítésre, amely alapján azonosítható a:

 

 • panaszos/reklamáló neve, lakcíme,
 • panasz/reklamáció előterjesztésének helye, ideje, módja,
 • panasz/reklamáció részletes leírása,
 • Kiadó nyilatkozata a panasszal/reklamációval kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
 • a panaszt rögzítő személy.

 

A Kiadó a panaszra/reklamációra vonatkozó adatokat öt évig őrzi meg, és azt az ellenőrző hatóságnak kérésre bemutatja.

 

A reklamációs ügyfélszolgálatok elérhetőségei

 

A Kiadónál történt Előfizetéssel, Megrendeléssel és befizetéssel kapcsolatos reklamációk esetén:

 

 • Kiadónál telefonon a +36 80 202 112 előfizetői telefonszámon, hétfőtől csütörtökig 9.00 és 16.00 óra között, valamint pénteken 9.00 és 14.00 óra között;
 • Kiadónak címzett levélben (Ringier Axel Springer Magyarország Kft. (székhely: 1122 Budapest, Városmajor u. 11.), Blikk Kft. (székhely: 1122 Budapest, Városmajor utca 12-14.), illetve VINTON Kiadó Kft. (székhely: 1122 Budapest, Városmajor u. 11.);
 • Kiadóban személyesen (Ringier Axel Springer Magyarország Kft. (székhely: 1122 Budapest, Városmajor u. 11.), Blikk Kft. (székhely: 1122 Budapest, Városmajor utca 12-14.), illetve VINTON Kiadó Kft. (székhely: 1122 Budapest, Városmajor u. 11.) ügyfélfogadás: hétfőtől csütörtökig 9.00 és 16.00 óra között, és pénteken 9.00 és 14.00 óra között.

 

A vizsgálat eredményéről igény szerint az Előfizető, illetve Megrendelő tájékoztatást kap. A Kiadó reklamációs ügyfélszolgálatához bejelentett valamennyi reklamáció legkésőbb 30 napon belül kivizsgálásra kerül azzal, hogy:

 

 • a Kiadó a Kiadványokkal és Termékekkel kapcsolatban érkezett reklamáció felvételét követő 1 munkanapon belül megvizsgálja;
 • a napilapok esetén 2 munkanapon belül gondoskodik a pótlásról;
 • az időszaki Kiadványok és Termékek esetén 5 munkanapon belül gondoskodik a pótlásról.

 

A reklamációra és annak kezelésére egyebekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) vonatkozó rendelkezései és a vonatkozó egyéb hatályos jogszabályok az irányadóak.

 

Az Előfizető, illetve a Megrendelő panasza/reklamációja elintézésével kapcsolatos kifogása esetén jogosult a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz (1088 Budapest, József körút 6.) jogorvoslatért fordulni.

 

4.2 Az Előfizetők és Megrendelők adatbázisának karbantartása, védelme

 

Új Előfizetés és Megrendelés esetén

 

 • a Kiadónál történő Előfizetéskor/Megrendeléskor az adatok a Szolgáltató terjesztési rendszerében rögzítésre kerülnek.

 

Az Előfizető nevében, vagy címében történő változás átvezetése

 

Az előfizető nevében vagy címében/címeiben (ideiglenes vagy végleges) bekövetkező változásokat a kiadó átvezeti, és gondoskodik az új adatok szerinti kézbesítésről, amennyiben ennek igényét írásban, az adatváltozást megelőzően 15 munkanappal bejelentették.

 

Bejelentés hiányában a Szolgáltató a Kiadványokat továbbra is a megadott Kézbesítési Címre kézbesíti. A bejelentés elmaradásából eredő károkért a Kiadó felelősséget nem vállal. A felelősség kizárást az Előfizető tudomásul veszi és elfogadja.

 

4.3 Személyes adatok kezelése

 

A Kiadó az adatjogosultak által megadott személyes adatokat mindenkor hatályos Adatkezelési Tájékoztatójában foglaltak szerint kezeli. Az adatkezelési tájékoztató elérhető a www.ringieraxelspringer.hu weboldal Adatvédelem menüpontja (www.ringieraxelspringer.hu/adatvedelem) alatt.

 

5 Záró rendelkezések

 

A jelen Értékesítési Szabályzat 2019. július 24. napjától visszavonásig, illetve a módosítások hatályba lépéséig maradnak hatályban.

 

A Kiadó fenntartja az Értékesítési Szabályzat egyoldalú módosításának jogát, amelyet az Előfizető, illetve a Megrendelő kifejezetten elfogad. Nem minősül a jelen Értékesítési Szabályzat módosításának az Értékesítési Szabályzatban esetlegesen előforduló elütések, helyesírási hibák kijavítása, vagy a Kiadóra vonatkozó cégadatok módosítása és más adminisztrációs vagy a kötelezően alkalmazandó jogszabályok, jogszabályi rendelkezések változásából adódó módosítás/módosulás.

 

A jelen Értékesítési Szabályzat és/vagy az abban hivatkozott dokumentumok módosítását a Kiadó a módosulás hatálybalépését megelőzően legalább 15 nappal korábban – figyelem felhívás mellett - nyilvánosságra hozza a Weboldalon.

 

A fentiek szerint javított vagy módosított a jelen Értékesítési Szabályzatba foglalt általános szerződési feltételek közlése, továbbá azon módosított általános szerződési feltételek közlése, amely esetben a jogszabályi változás és/vagy hatósági aktus tette szükségessé a módosítást, az egyébként irányadó 15 napos határidőnél rövidebb is lehet.

 

A jelen Értékesítési Szabályzatra és az az alapján létrejövő szerződésekre, illetve kötelmekre a magyar jog az irányadó.

 

Kelt: Budapest, 2019. július 24.

Hatályos: 2019. július 24-től

 

 1. sz. melléklet - Közreműködők és terjesztési hálózat

Közreműködők és terjesztési hálózat:

Magyar Posta Zrt.

A kézbesítési határidőkre vonatkozó településenkénti információk elérhetők:

https://www.posta.hu/ugyfelszolgalat/aszf/egyeb_aszf_1 honlapon az ELŐFIZETÉSES LAPTERJESZTÉSI SZOLGÁLTATÁS \ Előfizetéses lapterjesztési szolgáltatás ÁSZF Településlista menüpont alatt

A Magyar Posta ZRT. által bevont közreműködők listája megtalálható a:

https://www.posta.hu/ugyfelszolgalat/aszf/egyeb_aszf_1 honlapon az „Előfizetéses lapterjesztési szolgáltatásba bevont közreműködők listája” menüpont alatt.

Sprinter Futárszolgálat Kft.

Az akciós előfizetésekhez adott esteleges ajándékokat, illetve az egyedi termékeket a Sprinter futárszolgálat kézbesíti, amennyiben a megrendeléskor ezt adta meg a Kiadó.
sz. melléklet - A Kiadó elérhetőségei

 

Ügyfélszolgálati iroda: 1122 Budapest, Városmajor u. 11.

Nyitva tartás: munkanapokon,

hétfőtől csütörtökig          09.00 – 16.00

pénteken:                            09.00 – 14.00

Ügyfélszolgálat telefonszáma: (+36 -80) 202 112

Hívható munkanapokon,

hétfőtől csütörtökig          09.00 – 16.00

pénteken:                            09.00 – 14.00

Ügyfélszolgálat e-mail címe:

ugyfelszolgalat@ringieraxelspringer.hu

A Kiadó honlapja:

http://www.ringieraxelspringer.hu/

Előfizetésre vonatkozó Üzleti szabályzat elérhető a kiadó honlapján:

www.lapot.hu/aszf